Pytania związane ze Specjalistycznymi Usługami Opiekuńczymi:
 Pracownik OPS twierdzi, że dziecku z Zespołem Downa nie należy się SUO. Że ten konkretny ośrodek nie ma obowiązku realizować takich zajęć, a inne organizują SUO tylko dla Autystów.

 

Odpowiedź: Pracownikowi OPS należy przedstawić art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej:

1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

5. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

6. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób.

 

W OPS-ach twierdzą że SUO są tylko dla autystów.

 

Odpowiedź: Należy argumentować, że powyżej wskazany punkt 7 w artykule 50 (patrz powyżej) wyraźnie wskazuje SUO są świadczone „osobom z zaburzeniami psychicznymi”

Wg ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (art. 3), osoba z zaburzeniami psychicznymi to: a)osoba chora psychicznie (wykazująca zaburzenia psychotyczne), b) upośledzona umysłowo, c) wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Dzieci z Zespołem Downa bardzo często mają upośledzenie umysłowe. Więc SUO im się prawnie należą. Podstawą do ubiegania się o SUO jest zaświadczenie lekarskie. Jeśli powołujemy się na upośledzenie umysłowe, to najlepiej aby zaświadczenie było od neurologa a jeszcze lepiej psychiatry. W zaświadczeniu lekarz powinien wskazać jakich usług dziecko potrzebuje i w jakim wymiarze godzin.

 

Odpłatność

 

Dochody rodziny nie mają żadnego wpływu na możliwość skorzystania z SUO, ale wpłyną na wysokość odpłatności za te usługi. Cena specjalistycznych usług (z wyjątkiem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi) reguluje uchwała rady gminy. Stawkę za godzinę usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi (czyli z upośledzeniem umysłowym) ustala ośrodek pomocy społecznej, kieruje się tabelą zamieszczoną w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)

Wg ustawy o pomocy społecznej specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone w miejscu zamieszkania oraz ośrodkach wsparcia. Przy czym ”miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość , w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu”- art. 25 Kodeksu postępowania cywilnego.

Jeżeli chcemy walczyć intensywnie o SUO: to jeśli OPS odmówi nam przyznania usług lub przydzieli w zakresie, który nam nie odpowiada możemy składać odwołanie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej, który decyzję wydał.

Warto przecierać drogi nawet w OPS-ach nie oświeconych.

Jeśli OPS nie ma odpowiednich pracowników, np. logopedy, to też nie jest dla rodzica wymówka: OPS może ogłosić przetarg na wykonawcę usług i znaleźć po prostu wykonawcę i z nim podpisać umowę. Trochę chęci ze strony pracowników OPS by nie zaszkodziło

 

Czy mój syn może mieć terapię/rehabilitację w domu?

 

Odpowiedź: Specjalne Usługi Opiekuńcze (SUO) to forma wsparcia, realizowana przez ośrodki pomocy społecznej w miejscu zamieszkania dziecka. Zalicza się do nich m.in. rehabilitację fizyczną, społeczną, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Osoby pracujące z dzieckiem niepełnosprawnym w ramach SUO muszą mieć odpowiednie kwalifikacje. Szczegółowe informacje jak uzyskać Specjalne Usługi Opiekuńcze znajdziesz w naszym informatorze i swoim ośrodku pomocy społecznej.

 

  • Pytania związane z edukacją

 

Ile trwa godzina zajęć z logopedą 45 czy 60 minut?

 

Odpowiedź: Zajęcia specjalistyczne to nie zajęcia dydaktyczne.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:

§ 7. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 1) klas terapeutycznych; 2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

§ 14. 1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

 

Czy moja córka z niedosłuchem może uczyć się w szkole rejonowej?

 

Odpowiedź: Tak. Szkoła podstawowa i gimnazjum mają obowiązek przyjąć każde dziecko mieszkające w rejonie. Dziecko z niepełnosprawnością w szkole rejonowej może korzystać ze wsparcia zalecanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz dostosowania metod nauczania do jego trudności.

 

Czy moje niepełnosprawne dziecko ma szanse na miejsce w przedszkolu obok domu?

 

Odpowiedź: Oczywiście. Zgodnie z nowymi przepisami, rekrutacja do przedszkoli będzie odbywać się wg trzech grup kryteriów. W pierwszej, najwyżej punktowanej, ujęto m.in. dzieci niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), zamieszkałe na terenie gminy prowadzącej przedszkole.

 

Czy dziecko z lekkim upośledzeniem musi uczyć się szkole specjalnej?

 

Odpowiedź: Nie. Dziecko z upośledzeniem w stopniu lekkim realizuje normalną podstawę programową, tak jak zdrowe dzieci. Nie ma żadnych przeszkód, aby odbywało się w to w szkole rejonowej czy klasie integracyjnej.

 

Jak zapewnić mojemu dziecku wsparcie dodatkowego nauczyciela?

 

Odpowiedź: Z prośbą o zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w klasie ogólnodostępnej należy zwrócić się na piśmie do dyrektora szkoły. Wzór wniosku można pobrać z naszej strony www.pomocdlarodzicow.firr.org.pl

 

  • Pytania związane z prawem pracy

 

Czy mogę przedłużyć urlop wychowawczy?

 

Odpowiedź: Rodzice, którzy opiekują się niepełnosprawnym dzieckiem, mogą wydłużyć urlop wychowawczy o kolejne 3 lata. Z tej możliwości można skorzystać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

 

  • Pytania związane z rehabilitacją

 

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

 

Odpowiedź: Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to zajęcia, których celem jest pobudzenie rozwoju psychoruchowego dziecka. Mogą w nich uczestniczyć małe dzieci, które nie rozpoczęły nauki w 1. klasie szkoły podstawowej. Aby skorzystać z bezpłatnych zajęć z logopedą, rehabilitantem, psychologiem i innymi specjalistami, należy uzyskać w poradni psychologiczno-pedagogicznej opinię o potrzebie wczesnego wspomagania.

 

Jak uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

 

Odpowiedź:  Udział dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych jest objęty dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wniosek (specjalny druk) o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

  •  Pytania związane ze służbą zdrowia

 

Czy niepełnosprawne dzieci mają pierwszeństwo w kolejce do lekarza- specjalisty?

 

Odpowiedź: Nie. Dzieci niepełnosprawne korzystają z systemu ochrony zdrowia na takich samych zasadach jak wszyscy.

 

  • Pytania związane z transportem

 

Czy mogę korzystać ze zniżek w komunikacji miejskiej?

 

Odpowiedź: Każde przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej ma swój regulamin. Większość oferuje przejazdy zniżkowe dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów, ale trzeba sprawdzić taryfę biletową konkretnego przewoźnika, z którego usług chcemy skorzystać.