Wniosek o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jak złożyć

Przypominamy, że wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z niezbędnymi załącznikami można złożyć osobiście, przesłać pocztą (rekomendujemy list polecony, najlepiej z potwierdzeniem odbioru) lub drogą elektroniczną (przez ePUAP).

Wiemy, że niektóre poradnie wprowadziły dodatkowe procedury dot. składania wniosków, które zakładają konieczność specjalnego spotkania z psychologiem, dyrektorem, wypełnianie wniosku obowiązkowo w obecności pracownika poradni czy złożenie go w bardzo określonym terminie.W nielicznych placówkach sam formularz takiego wniosku nie jest dostępny “od ręki” w siedzibie, nie ma też możliwości pobrania go ze strony internetowej placówki. Z drugiej strony wymaga się, aby wszystkie opinie, zaświadczenia były przygotowane na drukach z tej konkretnej poradni.

Nie jest konieczne składanie wniosku o orzeczenie na jakimś specjalnym druku, przepisy nie zawierają obowiązującego wzoru takiego druku, zawierają katalog informacji, jakie wniosek powinien zawierać. Zaświadczenia i opinie specjaliści mogą napisać ręcznie, nawet na zwykłej kartce papieru. Żeby złożyć wniosek o orzeczenie, nie trzeba umawiać się na konkretny termin spotkania (za kilka tygodni), można przyjść i zostawić komplet dokumentów w sekretariacie (najlepiej na swojej kopii poprosić o potwierdzenie przyjęcia z datą). W razie problemów z przyjęciem, zawsze należy prosić o podanie podstawy prawnej. Można też uniknąć zbędnych dyskusji i wysłać wniosek (razem ze wszystkimi dokumentami) pocztą lub za pośrednictwem ePUAP. Poradnia będzie miała wtedy 30, maksymalnie 60 dni na wydanie orzeczenia.

Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły – decyduje rodzic!

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe (art. 32, art. 39), dzieci z niepełnosprawnościami mają prawo do bezpłatnego dowozu do przedszkola, szkoły, ośrodka oraz opieki w trakcie dowozu, a ich rodzice do zwrotu kosztów, jeżeli zapewniają dowóz we własnym zakresie.

To do rodzica należy decyzja, czy odda dziecko do dowozu zorganizowanego przez gminę, czy też będzie dowoził je samodzielnie i otrzymywał zwrot kosztów.

Przepisy obejmują:
 • dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
 • uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
 • uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • uczniów szkół ponadpodstawowych z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
 • dzieci i młodzież z niepełnosprawnością sprzężoną, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna, korzystające z ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Dowóz gminny czy samodzielny? Decyduje rodzic!

Przepisy nakładają na gminy obowiązek dowozu lub zwrotu jego kosztów, jeżeli dowóz zapewniają rodzice. To do rodzica należy decyzja, czy odda dziecko do dowozu zorganizowanego przez gminę, czy też będzie dowoził je samodzielnie i otrzymywał zwrot kosztów. Samorząd nie może wymusić na rodzicach korzystania z dowozu zorganizowanego, a z drugiej strony nie może przerzucić obowiązku dowozu na rodzica.

Wykładnia wskazująca na wyłączne prawo rodzica o decydowaniu w tej kwestii jest ugruntowana w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego. Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, potrzymanym przez Naczelny Sąd Administracyjny :” (…) wykładnia językowa przepisu art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty wskazuje, że o wyborze rodzaju obowiązku spoczywającego na gminie w świetle tego przepisu decydują rodzice.” ( Wyrok NSA z 14 kwietnia 2005 r., sygn.OSK 1909/04).

Również w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 31 marca 2017 r. (III SA/Łd 1054/16) wskazano, że:  „Wybór podmiotu realizującego transport ucznia pozostawiony został uznaniu rodziców w tym znaczeniu, że jeśli podejmą się dowozić ucznia we własnym zakresie, to gmina nie może przeciwstawić się temu rozwiązaniu, nawet gdyby miała zorganizowany transport i opiekę dla innych uczniów w takim samym stanie zdrowia i do tego samego lub bliższego ośrodka.” Taki pogląd został także ugruntowany w innych wyrokach sądów administracyjnych (WSA w Warszawie z 16 stycznia 2008 r., sygn. akt VIII SA/Wa 614/07; WSA w Bydgoszczy z 16 kwietnia 2008 r., sygn. akt II SA/Bd 1000/07; WSA w Bydgoszczy z 5 czerwca 2008 r., sygn. akt II SA/Bd 211/08), oraz w uchwale Sądu Najwyższego z 17 lutego 2011 r., sygn. akt III CZP 133/10.

Telepraca, elastyczny czas pracy, praca z przerwami – nowe rozwiązania dla opiekunów dzieci i osób z niepełnosprawnością

Ustawa z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1076) zapewnia szereg rozwiązań, które mają ułatwić godzenie pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Rodzic niepełnosprawnego dziecka może decydować o godzinach swojej pracy i miejscu jej wykonywania – jeżeli jego stanowisko na to pozwala.

Elastyczny czas pracy

Ustawa wprowadziła m.in. zmiany w kodeksie pracy, umożliwiające wykonywanie pracy w systemie przerywanego czasu pracy lub w ruchomym/ indywidualnym rozkładzie czasu pracy – jeżeli pozwala na to organizacja firmy i charakter obowiązków pracownika. Żeby skorzystać z tych ułatwień, pracownik powinien złożyć u pracodawcy odpowiedni wniosek.

Wymienione wyżej ułatwienia są dedykowane:

 • pracującym rodzicom dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym/ znacznym stopniu niepełnosprawności (po 16-tym roku życia),
 • pracującym rodzicom dzieci objętych programem “Za życiem”‘,
 • pracującym rodzicom dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (ważne: do tej pory wszelkie ułatwienia wiązały się z orzeczeniem o niepełnosprawności),
 • pracującym rodzicom, którzy spodziewają się dziecka, a ciąża jest powikłana (uprawnienia przysługują zarówno przyszłej mamie, jak i tacie).

Przykład: pan Maciej pracuje jako samodzielny informatyk i wychowuje z żoną syna z Zespołem Downa. Stan zdrowia chłopca wymaga częstych konsultacji lekarskich i zajęć rehabilitacyjnych, które odbywają się w różnych terminach. Tato może złożyć w swojej firmie wniosek o ruchomy rozkład pracy, tak aby dostosować godziny wykonywania obowiązków zawodowych do różnych godzin zajęć rehabilitacyjnych i wizyt u lekarzy. Jeżeli obowiązki służbowe pana Macieja nie są związane ze sztywnymi godzinami obsługi klientów czy terminami narzuconymi przez inne okoliczności, pracodawca powinien uwzględnić taki wniosek. Inaczej byłoby w sytuacji, gdyby tato pracował np. jako sprzedawca, którego czas pracy jest bezpośrednio związany z godzinami otwarcia małego sklepu lub księgowy, który musi w określonym terminie przygotować wypłaty.

Telepraca/ praca zdalna

Rodzic/ opiekun dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, potrzebie WWRD lub posiadającego zaświadczenie “Za życiem” może złożyć również wniosek o pracę zdalną. I tak jak wskazano powyżej – pracodawca powinien ten wniosek zaakceptować, chyba że rodzaj wykonywanych obowiązków służbowych wymaga fizycznej obecności pracownika w siedzibie pracodawcy.

Orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego – badania w poradni

Wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych nie są konieczne, żeby złożyć wniosek o orzeczenie w poradni. Jeżeli rodzic takowych nie posiada, pracownicy poradni powinni je wykonać w terminie wskazanym na wydanie orzeczenia – twierdzi Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Posiadanie aktualnych diagnoz psychologicznych czy pedagogicznych nie jest niezbędne w momencie złożenia wniosku. Konieczne jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

W czerwcu 2018 r. otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyjaśnienia dot. uprawnień poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z treścią przesłanego pisma (tu można przeczytać: LINK) brak wyników takich badań i konieczność ich przeprowadzenia przez pracowników poradni nie uniemożliwia złożenia wniosku przez rodziców/ opiekunów dziecka. Oznacza to, że poradnia nie może wymagać, żeby rodzic najpierw złożył wniosek o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, a dopiero po jej uzyskaniu o orzeczenie. Pracownicy poradni powinny wykonać wszystkie niezbędne do orzeczenia badania, do których przeprowadzenia są uprawnieni, w terminie przeznaczonym na wydanie orzeczenia.

Jeżeli rodzic nie posiada aktualnych opinii, wyników badań psychologicznych i pedagogicznych, warto dopisać we wniosku o orzeczenie zdanie: Nie posiadam aktualnych opinii, wyników badań psychologicznych i pedagogicznych i proszę o wykonanie badań przez specjalistów poradni.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie dowozów!

W marcu 2018 r. Komisja Ustawodawcza Senatu przygotowała projekt ustawy zmieniającej ustawę Prawo oświatowe. Zgodnie z zaproponowanymi przez senatorów zmianami Ministerstwo Edukacji Narodowej miałoby przygotować precyzyjne przepisy regulujące zasady zwrotów kosztu dowozu, jeżeli jest on realizowany przez rodziców.

W naszej opinii zaproponowane zmiany są bardzo potrzebne, ale jednocześnie nie rozwiązują innych, niezwykle ważnych problemów dotyczących dowozów. Dlatego postanowiliśmy zgłosić nasze uwagi do senackiego projektu. Można się z nimi zapoznać w załączonym pliku pdf.

Jednocześnie gorąco zachęcamy wszystkich do złożenia swoich uwag.  Z naszego doświadczenia wynika, że zastrzeżenia do dowozów, ich organizacji i realizacji ma bardzo wielu rodziców. W tym celu można skorzystać z przygotowanej przez nas treści (do porania w pliku word), można nasze uwagi skopiować, można też je uzupełnić o własne postulaty i spostrzeżenia.

Własne uwagi można zgłaszać przez formularz na stronie Senatu https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/formularz,63.html

Trzeba podać swoje dane osobowe, a potem wpisać lub wkleić treść uwag. Dane osobowe nie zostaną upublicznione.

Całość uwag Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego Uwagi_prawo_oswiatowe_dowozy_2018.04.18

Uwagi w formacie word (do samodzielnego złożenia, można edytować, dopisać swoje postulaty) dowozy – uwagi do pobrania

 

Podziękowania dla portalu Infopraca.pl

W rekrutacji asystentów do usługi „Asystent rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym”,  realizowanej w ramach Projektu „Bariery zmieniamy w szanse”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, wspiera nas portal Infopraca.pl – lider na rynku serwisów z ogłoszeniami od sprawdzonych pracodawców, posiadający system umożliwiający personalizację ofert pracy. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom, wydajności i elastyczności proces rekrutacji przebiega sprawnie i bezproblemowo.

Dziękujemy Ci Infopraco!