Dotyczy: pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Fundusz opublikował dokument „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2015 roku”. Z 11 dotychczas realizowanych zadań zostały wykreślone 4, w tym „Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania”. Z tej formy wsparcia korzystało wiele osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz osób głuchoniewidomych, występujących o refundację zakupu m.in. sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Zwracamy także uwagę, że program Aktywny Samorząd nie uwzględnia w ogóle potrzeb osób głuchych i słabosłyszących – w tym dofinansowań do zakupu aparatów słuchowych i innego sprzętu wspomagającego słyszenie. Od momentu opublikowania przywołanego dokumentu otrzymujemy bardzo wiele sygnałów zaniepokojenia od osób wykluczonych z przedmiotowego programu. Można co prawda korzystać w PCPR-ach z programu „Likwidacja barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych”.

 

Należy jednak podkreślić, iż jest to program dedykowany osobom z różnymi dysfunkcjami (w tym niepracującym osobom starszym), a katalog refundowanych pozycji jest bardzo szeroki. W efekcie wpływa bardzo dużo wniosków. W rezultacie nie starcza m.in. środków na droższy sprzęt. Usunięcie zadania „Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania” sprawi, iż liczba wniosków wpływających do PCPR-ów znacząco wzrośnie. Spowoduje to, że zmniejszą się szanse na otrzymanie dofinansowania przez tych, którzy do tej pory z tego programu korzystali – w tym przez osoby starsze, które nie mogły skorzystać z programu „Aktywny Samorząd”.

 

Paradoksalnie więc usunięcie wsparcia dla osób z dysfunkcją narządu wzroku uderzy także w inne osoby z niepełnosprawnościami, bowiem skurczą się możliwości wsparcia ich w ramach „Likwidacji barier w komunikowaniu się”. Mamy świadomość, że środki finansowe są ograniczone – rozumiemy, że konieczne są decyzje o zmianie ich dystrybucji. Właśnie w tej trudnej sytuacji oczekujemy, że przy podejmowaniu decyzji Zarząd będzie je konsultował. Gdy powołana została Społeczna Rada Konsultacyjna, wydawało się, że powstała płaszczyzna dialogu i wypracowywania najlepszych możliwych rozwiązań.

 

Niestety, jak pokazują ostatnie miesiące – rola i pozycja Rady zostały zmarginalizowane, nie jest ona przeważnie informowana o planach Zarządu. Tym bardziej trudno mówić o roli konsultacyjnej. Sposób dokonania zmian w programie Aktywny Samorząd jest tylko ostatnim, jaskrawym potwierdzeniem roli, jaką pełni (lub raczej nie pełni) Rada.

 

Biorąc pod uwagę przytoczone argumenty wnosimy o przywrócenie zadania: „Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania” oraz wykorzystania Społecznej Rady Konsultacyjnej do komunikacji ze środowiskiem.