Nauczyciel wspomagający czy pomoc nauczyciela na stanowisku niepedagogicznym?

Kwestia zapewnienia indywidualnego wsparcia dziecku z niepełnosprawnością na terenie przedszkola lub szkoły bardzo często pojawia się w pytaniach rodziców kierowanych do naszego punktu konsultacyjnego. Dzieci z niepełnosprawnością ruchową potrzebują wsparcia w czynnościach samoobsługowych, poruszaniu się po szkole. Z kolei uczniowie z autyzmem wymagają pomocy zarówno w funkcjonowaniu na lekcjach, jak i nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych. Obecność osoby wspierającej jest szczególnie istotna, kiedy dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszcza do bardziej licznego (w porównaniu z klasą integracyjną) oddziału ogólnodostępnego.

Prawo przewiduje możliwość zatrudniania osób dorosłych, których zadaniem będzie wspieranie uczniów niepełnosprawnych. W klasach ogólnodostępnych można zatrudnić nauczyciela wspomagającego, posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. W klasach i oddziałach integracyjnych nie można zatrudnić dodatkowo nauczyciela wspomagającego do wspierania konkretnego ucznia, bo taki nauczyciel już pracuje w grupie.W takiej sytuacji dziecko może wspierać pomoc nauczyciela na stanowisku niepedagogicznym. Jest to stanowisko niskopłatne, obejmujące pracę na cały etat (40 godzin) – bez regulacji zawartych w Karcie Nauczyciela.

 

Nauczyciela wspomagającego i pomoc nauczyciela zatrudnia się na wniosek dyrektora placówki, za zgodą organu prowadzącego. Przy staraniu się o zatrudnienie dodatkowej osoby bardzo pomocne mogą być odpowiednie zapisy w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, chociaż nie jest to warunek określony w prawie.

 

Wzór wniosku o zatrudnienie nauczyciela wspomagającego można pobrać z naszej strony https://pomocdlarodzicow.firr.org.pl/component/phocadownload/category/1