Osoby ze świadczeniem pielęgnacyjnym nie otrzymają zwrotu ulgi

Nie wszyscy podatnicy mogą ubiegać się o otrzymanie dodatkowych pieniędzy z tytułu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej. Taka sytuacja dotyczy m.in. rodziców pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Problem wniosku o zwrot ulgi w części niewykorzystanej przez osobę pobierającą świadczenia pielęgnacyjne wynika z braku podatku oraz składek ZUS, które dawałyby prawo do wniosku na PIT/UZ.

Roczną deklarację PIT składają osoby, których przychody nie są w całości zwolnione z podatku dochodowego. W konsekwencji w składanej deklaracji podatkowej z ulg podatkowych korzystają osoby, które zarobiły choćby złotówkę, a ich zarobki spowodowały obowiązek naliczenia podatku.

Sytuacja szczególna dotyczy osób, które uzyskują świadczenia pielęgnacyjne, m.in. w związku z opieką nad osobami z najbliższej rodziny. Ustawodawca przepisem art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku PIT, zwolnił z podatku świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli osoba pobiera tego rodzaju świadczenie i nie posiada innych źródeł przychodów, to nie ma obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego PIT. W konsekwencji nie ma obowiązku ani prawa korzystać z ulg podatkowych.

 

Świadczenia pielęgnacyjne, choć zwolnione z podatku, nie są zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna składkę opłaca jednak wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W konsekwencji kwota brutto zasiłku lub świadczenia nie jest obniżana o składki ZUS. Podobnie z kwoty brutto nie pobiera się składki zdrowotnej. O ile zatem przy standardowej umowie o pracę, składki ZUS i zdrowotne pobierane są z należnej kwoty i obniżają jej wartość brutto, to świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest w całości, czyli w takiej wartości, jaka pierwotnie była należna na rzecz danej osoby.

 

Świadczenie pielęgnacyjne a zwrot ulgi na dziecko Osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne nie będą uprawnione do zwrotu ulgi na dziecko. Zasada ta wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 27f ust. 9 tej ustawy, kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi na dziecko nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne pobranych z wynagrodzenia danej osoby lub opłaconej przez daną osobę oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, pobranych lub zapłaconych przez daną osobę w konkretnym roku podatkowym, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu PIT-36L lub PIT-28, PIT-16A lub PIT- 19.

Tym samym osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne nie spełniają powyższego warunku. W ich przypadku składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego finansowane są zupełnie zewnętrznie. Nie są natomiast pobierane z kwoty brutto wypłacanego im świadczenia.

 

Źródło: www.pit.pl