Program „Aktywny samorząd” dla rodziców z niepełnosprawnościami

Program „Aktywny samorząd” powstał z myślą o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Ma na celu likwidację barier utrudniających ich aktywizację społeczną i zawodową. W ramach tego programu także rodzice z niepełnosprawnością mogą się starać o uzyskanie dofinansowania do kosztów pobytu dziecka w żłobku, czy przedszkolu lub innych kosztów zapewnienia opieki nad dzieckiem. Program ten działa od 2012 roku i jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 

 

W jaki sposób starać się o ten rodzaj wsparcia?

 

Bezpośrednią realizacją programu zajmują się Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. W celu skorzystania z dofinansowania należy skontaktować się z lokalnym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), który poinformuje o warunkach, które rodzic musi spełnić.

 

Czy w każdym PCPR można otrzymać taką pomoc?

 

Program jest realizowany na terenie tylko tych powiatów, które zawarły z PFRON porozumienie w sprawie realizacji programu. Aby dowiedzieć się, czy w danym rejonie można się starać o refundacje należy zadzwonić do najbliższego PCPR-u i zapytać o program “Aktywny samorząd” i wsparcie w ramach obszaru D, czyli „pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem)”.

 

Ile wynosi dofinansowanie?

 

Dofinansowanie w 2014 r. wynosiło maksymalnie 200 zł miesięcznie i nie więcej niż 2,4 tys. zł rocznie na każde dziecko. Przy czym rodzic jest zobowiązany ponieść minimum 15 % kosztów związanych z zapewnieniem dziecku opieki.

 

Jak wygląda procedura przyznawania dofinansowania?

 

O refundacje może się starać rodzic będący osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Musi być także aktywny zawodowo, czyli musi być zatrudniony, prowadzić własną działalność gospodarczą lub rolniczą, albo być zarejestrowany jako bezrobotny lub jako aktywnie poszukujący pracy.

 

W PCPR rodzic musi złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (mogą się one różnić pomiędzy określonymi powiatami). We wniosku należy zamieścić informacje o placówce w jakiej dziecko przebywa, podać okres refundacji i koszty pobytu. Przykładowe załączniki do wniosku to:

– kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

– kserokopia aktu urodzenia dziecka,

– zaświadczenie o zatrudnieniu/ prowadzeniu działalności gospodarczej lub rejestracji w urzędzie pracy jako – osoba bezrobotna lub rejestracji w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy,

– kopia umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a placówką, do której uczęszcza dziecko/dzieci lub umowa z opiekunem/nianią ,

– dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów w każdym miesiącu wraz z dowodami zapłaty, oraz pisemne potwierdzenie pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu albo pod innego typu opieką w każdym miesiącu,

– kserokopia dowodu osobistego,

– oświadczenie o wysokości dochodów,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wzory wniosków i oświadczeń są najczęściej dostępne na stronach internetowych lokalnych PCPR-ów. Starając się o refundacje należy przedstawić potwierdzenie wysokości poniesionych kosztów maksymalnie na 6 miesięcy wstecz, ale nie wcześniej niż od 1 stycznia.

 

Aby dowiedzieć się więcej o programie najlepiej skontaktować się z biurem PCPR w danym rejonie.