Rekrutacja do placówek oświatowych

W większości miast zakończyła się właśnie rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli. Rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami przypominamy, że decyzja w kwestii wyboru formy kształcenia należy wyłącznie do nich. Zapisy z orzeczenia mają jedynie charakter wskazówek. Jeżeli dziecko nie dostało się do oddziału integracyjnego/specjalnego – pomimo wyboru rodziców – należy zwrócić się z wnioskiem do organu prowadzącego o zapewnienie wybranej formy kształcenia.

Organ prowadzący, czyli kto?

 

Dla przedszkoli (każdego typu), szkół podstawowych i gimnazjów ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych organem prowadzącym będzie gmina. Dla szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych (na każdym etapie edukacji) będzie to powiat. W przypadku dużych aglomeracji (miast działających na prawach powiatu) najlepiej wcześniej sprawdzić, kto jest organem odpowiedzialnym za zapewnienie określonej formy kształcenia, gdyż w części przypadków zadania te wykonuje komórka/dział/wydział gminy, starostwa, województwa, czyli pracownicy z właściwym zakresem czynności i przypisanymi obowiązkami. Pewne zadania w stosunku do szkół i placówek wykonuje organ wykonawczy (np. wójt, prezydent, starosta, marszałek województwa), inne organ stanowiący (np. rada gminy, powiatu, sejmik województwa). Informacji na ten temat powinni udzielić pracownicy wydziału edukacji urzędu miasta/rady dzielnicy.

 

Obowiązek samorządu

 

Zapewnienie wybranej przez rodziców formy kształcenia dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego to obowiązek jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązek ten jest jednoznacznie zapisany w ustawie o systemie oświaty (art. 71b, ust. 5a):

Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół.

 

Wniosek

 

Wniosek o zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia powinien zawierać:

 

– dane rodziców,

– dane dziecka, w tym numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wskazanie poradni, która je wydała,

– podstawę prawną, czyli cytowany wyżej art. 71b, ust. 5a ustawy o systemie oświaty.

 

Kiedy nie można utworzyć oddziału integracyjnego?

 

Wtedy, kiedy nie ma wystarczającej liczby kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Prawo reguluje liczebność i skład osobowy oddziałów integracyjnych – zarówno klas, jak i grup przedszkolnych. W oddziale takim może się uczyć od 3 do 5 dzieci z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej i do 15 dzieci zdrowych. Jeżeli nie ma przynajmniej trójki dzieci z niepełnosprawnościami – klasa nie powstanie. Wtedy rodzic może wnioskować o zatrudnienie w klasie masowej, do której trafi jego dziecko nauczyciela wspomagającego. Wzór wniosku w tej sprawie można pobrać z naszej strony www.pomocdlarodzicow.firr.org.pl