Relacja z Konferencji

 

W ostatni piątek maja odbyła się w Krakowie Konferencja „POWRÓT RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA RYNEK PRACY. SZANSE I BARIERY” organizowana przez Fundację Imago oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, będąca podsumowaniem trwającego od grudnia 2013 roku projektu dedykowanego rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami.

Konferencję otworzyła Pani dr Anna Rdest (członek Zarządu FIRR) witając zgromadzonych uczestników: gości honorowych, laureatów konkursu realizowanego w ramach projektu, pracowników Urzędów Pracy, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie  oraz licznie zgromadzonych rodziców z całej Małopolski.

 

Merytoryczną część konferencji rozpoczął swoim wystąpieniem Piotr Kuźniak, prezes Fundacji Imago  i lider projektu –  prezentując garść przykładów wsparcia oferowanych rodzicom w innych krajach Europy. Szeroko omówione zostały praktycznie niedostępne w Polsce (poza innowacyjnymi działaniami organizacji pozarządowych, m.in. Fundacji IMAGO) usługi asystenckie i „opieka wytchnieniowa”.

Następnie Joanna Piwowońska – koordynatorka projektu z ramienia FIRR, zaprezentowała przebieg i rezultaty realizowanej przez 16 miesięcy kampanii „Jestem Mamą. Nie rehabilitantką. Jestem Tatą. Nie terapeutą.”, a także całe spektrum działań podjętych na rzecz rodziców dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu.

 

Wśród zrealizowanych działań autorka wykładu wymieniła:

·         przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej, skierowanej do biernych zawodowo rodziców dzieci z niepełnosprawnościami z informacją dotyczącą sposobów i korzyści z łączenia pracy z wychowaniem dzieci,

·         organizację 3 ogólnopolskich konkursów na najlepsze praktyki w obszarze godzenia życia zawodowego z wychowaniem dziecka z niepełnosprawnością,

·          identyfikację i promocję najlepszych wyłonionych praktyk,

·         prowadzenie punktu informacyjno-doradczego, świadczącego wsparcie dla rodziców
w obszarze godzenia życia zawodowego z wychowaniem dziecka z niepełnosprawnością oraz spotkań bezpośrednich z rodzicami,

·         przygotowanie i dystrybucję informatora będącego kompendium wiedzy dla rodziców z zakresu systemu opieki zdrowotnej, edukacji, zabezpieczenia społecznego i możliwości godzenia życia zawodowego z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością,

·         opracowanie innowacyjnego modelu powrotu rodziców na rynek pracy.

 

Podsumowując działania projektowe – koordynatorka zaakcentowała ważny element projektu, jakim było przeprowadzenie konkursu skierowanego do instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie wspierania rodziców oraz adresowanego do samych rodziców – kategoria:

„Najlepsze praktyki w zakresie godzenia roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością z aktywnością zawodową i społeczną.”

 

Chwilę później nastąpiła uroczystość wręczenia nagród Laureatom.

 

Dyplomy potwierdzające nagrody z rąk organizatorów odebrali przedstawiciele:

  • Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie za projekt: „MATKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA – CHCE PRACOWAĆ”,
  •  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle za projekt: PODPROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA RODZICÓW WYCHOWUJĄCYCH NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI „RAZEM ŁATWIEJ” NA LATA 2013 – 2015
  • Starosta Dąbrowski w imieniu Powiatu Dąbrowskiego za program: „Dobra Przyszłość” – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Wręczono także  3 wyróżnienia.

 

  •  Na ręce Pani Wioletty Willimskiej, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – za program: “Wczesne wspomaganie”
  • dla Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „AKTYWNI” za program: „AKTYWIZUJĘ – WSPIERAM – NIE WYRĘCZAM”

Z kolei w imieniu jedynego wyróżnionego pracodawcy – GRUPY ZPR Media za praktykę:  „Pomoc absolutna” dyplom odebrała pracownica Pani Vanessa Nachabe Grzybowska, która nominowała do nagrody swoją firmę za kompleksową pomoc i wsparcie, jakimi otoczona jest jej rodzina.

 

Dopełnieniem uroczystości wręczenia nagród była prezentacja nagrodzonego projektu „Matka niepełnosprawnego dziecka chce pracować” przez Panią Ewelinę Kosińską, koordynatorkę projektu, która nie tylko opowiedziała o rezultatach zakończonego już projektu, ale także podzieliła się osobistymi refleksjami ze spotkań z beneficjentkami.

 

Kolejne dwie prelekcje podjęły temat aktywizacji zawodowej rodziców w biznesowym ujęciu.

Kamila Banasik – Brudny, Dyrektor Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan przedstawiła najświeższe badania oczekiwań,  pracowników i  potrzeb pracodawców, zestawiając wyniki badań z analizą rzeczywistej sytuacji.

 

Z kolei Magdalena Chaszczyńska, Prezeska Zarządu „GRAAL”,  Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci, wygłosiła ciekawy wykład dotyczący modeli powrotu rodziców do aktywności zawodowej, operując konkretnymi  przykładami oraz prezentując funkcjonujące realnie rozwiązania.

 

 

Drugą część konferencji otworzyło Wręczenie nagród rodzicom – Laureatom konkursu w kategorii

„Najlepsze praktyki w zakresie godzenia roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością z aktywnością zawodową i społeczną”.

Laureaci przybyli na tę uroczystość z rodzinami i w często w pełnym składzie występowali na scenie odbierając dyplomy, nagrody oraz bukiety kwiatów przy dużym aplauzie zgromadzonych na sali uczestników.

 

Tak rozpoczętą popołudniową sesję kontynuowała w swoim wystąpieniu jedna z Laureatek wyróżnienia – dr Agnieszka Kossowska. Prelegentka omówiła wyzwania związane z godzeniem ról rodzica i pracownika–  w osobistym tonie i często odwołując się do indywidualnych przeżyć.

 

Znakomitym uzupełnieniem i pogłębieniem tematu było wystąpienie pani Magdaleny Sękowskiej, reprezentującej Grupę Doradczo-Szkoleniową  „Transmisja”. Autorka prelekcji zwracając się bezpośrednio do  znajdujących się na sali rodziców – podjęła temat pokonywania barier wewnętrznych w procesie powrotu rodziców do aktywności zawodowej. Dotknęła wielu ważnych i trudnych dla rodziców emocji związanych z kwestią pogodzenia się z niepełnosprawnością własnego dziecka jak również odzyskiwania lub ochrony własnej tożsamości rodzica.

 

Kolejnym istotnym punktem konferencji był wykład szans i barier we wdrażaniu rozwiązań  sprzyjających godzeniu pracy i opieki konfrontacja oczekiwań rodziców i regulacji prawnych przygotowany przez dr Katarzynę Roszewską z Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, a zaprezentowany z racji nieobecności autorki – przez Joannę Piwowońską.

 

Jako ostatnia wystąpiła Vanessa Nachabe-Grzybowska, prezeska  fundacji  „Dzielna Matka”, omawiając temat „Powrót do pracy a przeszkody związane z zapewnieniem opieki dziecku”, gdzie wskazała konkretne propozycje rozwiązań systemowych, z których mogą skorzystać rodzice. Zachęcała również do aktywności i egzekwowania swoich praw w najbliższym rodzinie otoczeniu.

 

Panel dyskusyjny z udziałem: Doroty Próchniewicz, Agnieszki Kossowskiej, Vanessy Nachabe Grzybowskiej, Aleksandry Braun moderowany przez Joannę Piwowońską zakończył konferencję.

 

 

Konferencja zorganizowana w ramach projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Swoim patronatem organizowane przez nas wydarzenie objęli: Telewizja Kraków, portal Niepełnosprawni.pl oraz portal Mamopracuj.pl.

Aprobatę dla całości działań, realizowanych w ramach przedmiotowego projektu, wyraził również Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, obejmując go patronatem honorowym.

 

Zarejestrowane podczas Konferencji wystąpienia prelegentów zamieścimy w najbliższych dniach na naszej stronie oraz na naszym kanale You Tube.