Świadczenia pielęgnacyjne dla obojga rodziców przy więcej niż jednym dziecku z niepełnosprawnością

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicowi, który rezygnuje z pracy zarobkowej lub nie może jej podjąć z powodu konieczności opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. A co w sytuacji, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne i jeden rodzic nie radzi sobie z opieką?

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 7/11), określa, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje każdemu z rodziców, jeżeli więcej niż jedno dziecko wymaga stałej opieki i udziału opiekuna/ rodzica w terapii i rehabilitacji. Ustawa o świadczeniach rodzinnych na ten moment nadal nie uwzględnia brzmienia powyższego wyroku.

Czy oznacza to, że nadal tylko jeden rodzic może być na świadczeniu? Nie do końca.

 

Jeśli w waszej rodzinie jest więcej niż jedno dziecko wymagające stałej lub długotrwałej opieki (posiada orzeczenie o niepełnosprawności z oznaczeniem WYMAGA w punktach 7 i 8) to drugi rodzic również może wnioskować o świadczenie pielęgnacyjne. Pierwsza decyzja najprawdopodobniej będzie odmowna (podstawą do niej są nie zmienione jeszcze zapisy art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych), ale wtedy należy odwołać się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (na wniesienie odwołania jest 14 dni od dnia otrzymania decyzji). W odwołaniu należy powołać się na wyżej wskazany wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja organu odwoławczego powinna być wiążąca dla organu pierwszej instancji, a zatem na podstawie decyzji SKO urząd przyjmujący wniosek rodzica może go rozpatrzyć pozytywnie.

 

Rodzice kontaktujący się z nami, informowali już o skuteczności powyższej metody. A zatem, jeśli sytuacja rodzinna jest na tyle trudna, że oboje rodzice są zmuszeni zająć się opieką nad niepełnosprawnymi dziećmi, to mogą skorzystać z tej podpowiedzi.