Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły – decyduje rodzic!

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe (art. 32, art. 39), dzieci z niepełnosprawnościami mają prawo do bezpłatnego dowozu do przedszkola, szkoły, ośrodka oraz opieki w trakcie dowozu, a ich rodzice do zwrotu kosztów, jeżeli zapewniają dowóz we własnym zakresie.

To do rodzica należy decyzja, czy odda dziecko do dowozu zorganizowanego przez gminę, czy też będzie dowoził je samodzielnie i otrzymywał zwrot kosztów.

Przepisy obejmują:
  • dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
  • uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
  • uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • uczniów szkół ponadpodstawowych z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
  • dzieci i młodzież z niepełnosprawnością sprzężoną, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna, korzystające z ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
    a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
    b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Dowóz gminny czy samodzielny? Decyduje rodzic!

Przepisy nakładają na gminy obowiązek dowozu lub zwrotu jego kosztów, jeżeli dowóz zapewniają rodzice. To do rodzica należy decyzja, czy odda dziecko do dowozu zorganizowanego przez gminę, czy też będzie dowoził je samodzielnie i otrzymywał zwrot kosztów. Samorząd nie może wymusić na rodzicach korzystania z dowozu zorganizowanego, a z drugiej strony nie może przerzucić obowiązku dowozu na rodzica.

Wykładnia wskazująca na wyłączne prawo rodzica o decydowaniu w tej kwestii jest ugruntowana w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego. Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, potrzymanym przez Naczelny Sąd Administracyjny :” (…) wykładnia językowa przepisu art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty wskazuje, że o wyborze rodzaju obowiązku spoczywającego na gminie w świetle tego przepisu decydują rodzice.” ( Wyrok NSA z 14 kwietnia 2005 r., sygn.OSK 1909/04).

Również w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 31 marca 2017 r. (III SA/Łd 1054/16) wskazano, że:  „Wybór podmiotu realizującego transport ucznia pozostawiony został uznaniu rodziców w tym znaczeniu, że jeśli podejmą się dowozić ucznia we własnym zakresie, to gmina nie może przeciwstawić się temu rozwiązaniu, nawet gdyby miała zorganizowany transport i opiekę dla innych uczniów w takim samym stanie zdrowia i do tego samego lub bliższego ośrodka.” Taki pogląd został także ugruntowany w innych wyrokach sądów administracyjnych (WSA w Warszawie z 16 stycznia 2008 r., sygn. akt VIII SA/Wa 614/07; WSA w Bydgoszczy z 16 kwietnia 2008 r., sygn. akt II SA/Bd 1000/07; WSA w Bydgoszczy z 5 czerwca 2008 r., sygn. akt II SA/Bd 211/08), oraz w uchwale Sądu Najwyższego z 17 lutego 2011 r., sygn. akt III CZP 133/10.

Orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego – badania w poradni

Wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych nie są konieczne, żeby złożyć wniosek o orzeczenie w poradni. Jeżeli rodzic takowych nie posiada, pracownicy poradni powinni je wykonać w terminie wskazanym na wydanie orzeczenia – twierdzi Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Posiadanie aktualnych diagnoz psychologicznych czy pedagogicznych nie jest niezbędne w momencie złożenia wniosku. Konieczne jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

W czerwcu 2018 r. otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyjaśnienia dot. uprawnień poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z treścią przesłanego pisma (tu można przeczytać: LINK) brak wyników takich badań i konieczność ich przeprowadzenia przez pracowników poradni nie uniemożliwia złożenia wniosku przez rodziców/ opiekunów dziecka. Oznacza to, że poradnia nie może wymagać, żeby rodzic najpierw złożył wniosek o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, a dopiero po jej uzyskaniu o orzeczenie. Pracownicy poradni powinny wykonać wszystkie niezbędne do orzeczenia badania, do których przeprowadzenia są uprawnieni, w terminie przeznaczonym na wydanie orzeczenia.

Jeżeli rodzic nie posiada aktualnych opinii, wyników badań psychologicznych i pedagogicznych, warto dopisać we wniosku o orzeczenie zdanie: Nie posiadam aktualnych opinii, wyników badań psychologicznych i pedagogicznych i proszę o wykonanie badań przez specjalistów poradni.