Więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne w rodzinie a świadczenie pielęgnacyjne

Opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością często całkowicie zmienia nasze życie.

W wielu przypadkach także znacząco wpływa na poziom życia rodziny.

A jeśli mamy w rodzinie więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością? Co wówczas?Aby poradzić sobie w nowej sytuacji wielu rodziców korzysta z wydłużonych urlopów wychowawczych. Inni rezygnują z pracy zawodowej.  Niestety z powodu kosztów leków, sprzętu rehabilitacyjnego,  terapii i dojazdów do specjalistów stan  finansowy rodziny  znacznie się pogarsza. Jakie możliwości mają zatem rodzice? Niejednokrotnie przechodzą na świadczenie pielęgnacyjne. Jeśli nie przekraczają ustawowego progu dochodowego mogą korzystać z zasiłku rodzinnego i jego dodatków.

 

A jeśli mamy w rodzinie więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie pielęgnacyjne  skierowane jest do rodzica, który z powodu swojej sytuacji rodzinnej (konieczności stałej opieki na niepełnosprawnym dzieckiem lub dziećmi) nie może podjąć pracy lub musi z niej zrezygnować. A zatem bez względu na liczbę dzieci  z niepełnosprawnościami rodzicowi świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko raz. Zastanawia jednak sytuacja: a co jeśli jeden rodzic nie radzi sobie z opieką nad dwójką/ trójką dzieci z niepełnosprawnościami? Czy rodzice mogą wspólnie, na podobnych warunkach podzielić się opieką nad dziećmi? Czy drugi rodzic również może przejść na świadczenie pielęgnacyjne?

 

Sprawą tą zajmie się Trybunał Konstytucyjny. Sprawdzi on, w jakim zakresie art. 17 ust.5 pkt. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych uniemożliwia osobie uprawnionej realizowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Powyższy  artykuł stanowi bowiem, że „świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeśli członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 (jest to dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego), specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Konstytucja RP podkreśla zasady sprawiedliwości społecznej, prawo do równość wobec prawa i do równego traktowania przez władze publiczne. Wyraźnie wskazuje także na prawo rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej do pomocy ze strony państwa. Z niecierpliwością czekamy zatem na wyrok Trybunału w powyższej sprawie.

 

Źródło: http://wartowiedziec.org/index.php/pomoc-spoleczna/aktualnosci-i-ekonomia/23149-wiadczenia-rodzinne-dla-wicej-ni-jednego-czonka-rodziny