Włączanie do grupy w ramach nauczania indywidualnego

Czy dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego może być włączane do grupy na zajęcia edukacyjne? Tak, może.

Warunek:  w orzeczeniu o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dziecko musi posiadać odpowiednie do tego zalecenia.

Postawione wcześniej pytanie nie jest niestety rzadkością. Wielu rodziców, zgłaszających się do nas, informuje o problemie z włączaniem ich dzieci do grupy na konkretne zajęcia edukacyjne, pomimo zaleceń lekarskich. Jest to konsekwencja zapisów rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r .
w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, gdzie literalnie nigdzie nie jest określone, że dziecko skierowane na nauczanie indywidualne może uczestniczyć także w zajęciach edukacyjnych.

Możliwość taka jest natomiast opisana w rozporządzeniu MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

A zatem, jak faktycznie wygląda sytuacja? Ministerstwo Edukacji Narodowej wystosowało pismo do kuratorów oświaty, w którym zaleca upowszechnianie wśród dyrektorów poradni, szkół i przedszkoli informacji o możliwości włączania do grupy- również na zajęcia edukacyjne, dzieci przebywających na nauczaniu indywidualnym.

Załączamy pełną treści zachęcamy do zapoznania się z nim.